Företagets uppförandekod (Code of Conduct)

Företagets uppförandekod (Code of Conduct) baseras på FN:s Global Compact-principer. Uppförandekoden utgör grunden för företagets verksamhet inom samtliga affärsområden och fastställer de arbetssätt som personalen har förbundit sig att följa.

Affärsprinciper

Vår viktigaste uppgift är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt stabil och framgångsrik affärsverksamhet. Vi tar ansvar för våra anställda, våra affärspartners och vårt samhälle.

 • Vi följer gällande lagar och internationella avtal.
 • Vi respekterar FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och värnar våra anställdas rättigheter och rättigheterna hos de samhällen som vi arbetar och lever i.
 • Vi förbinder oss att bedriva vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt.
 • Vi är för en öppen diskussion med alla som påverkas av vår verksamhet.
 • Vi följer gällande konkurrenslagstiftning.
 • Vi erbjuder inte och tar inte emot obefogad betalning eller ersättning som lockar till lagstridig, oärlig och oetisk verksamhet.

Ansvar som arbetsgivare, köpare och uppdragsgivare

Arbetstagarnas arbetsvillkor ska uppfylla minst följande minimikrav enligt nationell lagstiftning och ILO-avtal.

 • Vi behandlar alla arbetstagare jämlikt.
 • Vi respekterar människovärdet och individualiteten och en arbetsorganisation med mångfald, vilket innebär förbud mot all form av diskriminering, hot och trakasserier.
 • Vi accepterar inte barn- eller tvångsarbete under några som helst omständigheter.
 • Vi tillåter inte förfaranden som förhindrar fri rörlighet för arbetskraft.
 • Vi anställer inte personer under 15 år, och om åldersgränsen enligt lokala normer är högre anställer vi inte personer som är yngre än den lagliga nedre åldersgränsen.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och förbinder oss att utveckla den kontinuerligt. Skriftliga anvisningar om arbetssäkerhet ligger framme och används på samtliga av våra arbetsplatser.
 • Vi respekterar arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar enligt respektive lands lag.
 • Vi strävar efter att se till att våra leverantörer och underleverantörer följer principerna i företagets Code of Conduct.

Miljöansvar

För oss innebär omsorg om miljön ansvar för miljöns tillstånd, som vi påverkar genom vår verksamhet eller våra produkter. Målet med vårt miljöansvar är att kontinuerligt utveckla våra rutiner så att de belastar miljön mindre. Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001:2015.

 • Vi strävar efter att använda miljövänligare produkter
 • Vi strävar efter att öka återvinningen av material och produkter
 • Vi minimerar vårt materialspill

Kvalitetsansvar

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Våra produkter och tjänster är av oklanderlig kvalitet och uppfyller de lagar, förordningar, standarder, affärsseder och goda tekniska egenskaper som gäller vid leverans.