Arvot edellä

Yrityksen vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct)

Organisaatiomme noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) vahvistettuja periaatteita.
Kaikkien työntekijöiden odotetaan lukevan käytännesääntöjä ja noudattavan niitä päivittäisessä työssä.

Liiketoimintaperiaatteet

Tärkein tehtävämme on kehittää ja ylläpitää taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Kannamme vastuun työntekijöitämme, liikekumppaneitamme sekä yhteiskuntaa kohtaan.

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.
 • Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja otamme huomioon työntekijöidemme oikeudet sekä niiden yhteisöjen oikeudet, joissa työskentelemme ja elämme.
 • Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme rehellisesti ja eettisesti.
 • Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.
 • Toimimme voimassa olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti.
 • Emme tarjoa tai ota vastaan mitään asiatonta maksua tai vastiketta, jolla houkutellaan toimimaan lainmukaista, rehellistä ja eettistä liiketoimintaa vastaan.
 • Suojelemme kaikkia luottamuksellisia tietoja asiakkailta ja yhteistyökumppaneiltamme ja kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia.
 • Noudatamme kansainvälisiä kauppasääntöjä ja vientivalvontaa koskevia määräyksiä.

Vastuu työnantajana, ostajana ja työnteettäjänä

Työntekijöiden työehtojen tulee täyttää vähintään seuraavat kansallisen lainsäädännön ja ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset.

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti.
 • Kunnioitamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä työyhteisön monimuotoisuutta, mikä merkitsee kaikenlaisen syrjinnän, uhkailun ja häirinnän kieltämistä.
 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.
 • Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen.
 • Emme palkkaa alle 15-vuotiaita, ja mikäli paikallisten normien mukainen ikäraja on korkeampi, emme palkkaa henkilöitä, jotka ovat laillista alaikärajaa nuorempia.
 • Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Kirjalliset työturvallisuutta koskevat ohjeet ovat esillä ja käytössä kaikilla työpaikoillamme.
 • Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kunkin maan lakien mukaisesti.
 • Työntekijöillemme suorittamamme korvaus on oikeudenmukainen ja noudatamme paikallisia palkkasääntöjä sekä varmistamme, että työaika, ylityö mukaan lukien, ei ylitä sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia.
 • Pyrimme varmistamaan, että tavarantoimittajamme ja alihankkijamme noudattavat Yrityksen Code of Conduct –periaatteita.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Noudatamme sekä kansallisia että kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä koskien käyttämiämme raaka-aineita sekä toimintamme etiikkaa. Tällaisia ovat esim. Euroopan unionin REACH-kemikaalilainsäädäntö, RoHS-direktiivi ja Conflict Minerals -asetus. Ympäristövastuumme tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintatapojamme vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan ja edellytämme samaa omistautumista koko toimitusketjultamme. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001:2015 standardin mukainen.

 • Pyrimme käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita
 • Pyrimme lisäämään materiaalien sekä tuotteiden kierrätystä
 • Pyrimme minimoimaan materiaalihukan

Laatuvastuu

Toimintajärjestelmämme on ISO 9001:2015 standardin mukainen. Tuotteemme ja palvelumme ovat laadultaan moitteettomia ja täyttävät toimitusajankohtana voimassa olevat lait, asetukset, standardit, kauppatavat sekä hyvät tekniset ominaisuudet.

Ympäristönäkökohdat 20.8.2019

Ympäristönäkökohdalla tarkoitetaan sellaista haitallista tai hyödyllistä muutosta ympäristössä, joka on kokonaan tai osittain toimintojen tai palveluiden seurausta ja joihin A&R Works Oy Ab, Scandinavian Cable Service Oy ja Oy T. Stenbacka Ab voivat vaikuttaa.
Ympäristönäkökohdat perustuvat toiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja analysointiin.

Ympäristönäkökohdat ovat

 • jätteiden kierrätys
 • A&R Works:n pölypäästöt ilmaan
 • T. Stenbackan kemikaalien käsittely
 • SCS Laminointiliimojen päästöt

Ympäristötavoitteet ovat nykyisen hyvän tason ylläpitäminen koskien 

 • kierrätystä
 • pölypäästöjä
 • kemikaalien käsittelyä
 • laminointiliimojen pesuvesien talteenottoa

Yritysten johto tarkistaa ja tarvittaessa ylläpitää vuosittain ympäristönäkökohdat ja mitattavat tavoitteet sekä laatii toimenpidesuunnitelman.

Oy T. Stenbacka AbEmalikatu 2 BFI-04440 JärvenpääFINLAND

Y-tunnus: 2231973-3Tel: +358 (0)2 0743 2320Email: info(at)stenbacka.fiAvoinna: ma-pe 08:00 – 16:00

Member of the Star Works Group